Ważne dokumenty związane z czasowym zamknięciem przedszkola

W załączniku jest do pobrania Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021r. oraz stosowne dokumenty dla rodziców.

Z przykrością informujemy, że od dnia  29.03.2021r. do 09.04.2021r. przedszkole będzie zamknięte. Jednakże Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych
placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach
preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek
– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym

 

Warunkiem uczęszczania dziecka do przedszkola rodziców pracujących w w/w grupach zawodowych, jest złożenie do dyrektora stosownego wniosku załączonego do niniejszej informacji.


 W/w dokument można złożyć osobiście lub wysłać mailem na adres poczty przedszkolnej za potwierdzeniem odbioru.

 

                                         Z poważaniem Dyrektor PS Zaborze Jolanta Zapała